•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Marzec 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
  
   
24/3/2017
24-25 marca ZSM Słupca - Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy pod patronatem Starosty Powiatu Słupeckiego
25/3/2017
DRZWI OTWARTE - 25 marca (sobota) w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Słupeckiego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017-2018


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt
Strona główna / Starostwo / / Wydział Architektury i Budownictwa - AB

         Wydział Architektury i Budownictwa - AB


 

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Poznańska 16
62-400 Słupca
tel. (0 63) 275 86 74
tel. (0 63) 275 86 75
Kierownik - Jacek Dranikowski
tel. (0 63) 275 86 73

1. Wydział Architektury i Budownictwa wypełnia zadania należące do właściwości rzeczowej organu administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji myśl przepisu art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

2. Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy:

1) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do właściwości rzeczowej organu administracji architektoniczno-budowlanej,  
3) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  uprawnień do pełnienia tych funkcji,
4) dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami Prawa budowlanego,
5) przygotowywanie i wydawanie postanowień na uczestników procesu budowlanego nakładające obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego,
6) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
7) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
8) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
9) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
10) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie rozbiórki obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
11) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych,
12) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projektach budowlanych przed ich zatwierdzeniem,
13) przygotowywanie i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
14) przygotowywanie i wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
15) przygotowywanie i wydawanie  decyzji o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę,
16) przygotowywanie i wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,
17) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych,  także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
18) prowadzenie wykazu wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla potrzeb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
19) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
20) rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania  z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości ,
21) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
22) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
23) uzgadnianie rozwiązań projektowych dla obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
24) przygotowywanie i wydawanie innych decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego związanych ze sprawami określonymi w ustawie Prawo budowlane,
25) przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organom, które wydały decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
26) przekazywanie właściwym organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
27) opiniowanie projektów rozwiązań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa,
28) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
29) wydawanie zaświadczeń potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla celów dodatku mieszkaniowego, po uprzednim dokonaniu oględzin i pomierzeniu jego powierzchni użytkowej,
30) wydawanie innych zaświadczeń przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,
31) przygotowywanie i wydawanie postanowień o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie.
32) udział w prowadzonych przeglądach obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego,


     czytan : 9947