•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Marzec 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
  
   
24/3/2017
24-25 marca ZSM Słupca - Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy pod patronatem Starosty Powiatu Słupeckiego
25/3/2017
DRZWI OTWARTE - 25 marca (sobota) w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Słupeckiego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017-2018


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt
Strona główna / Starostwo / / Wydział Komunikacji i Dróg - KD

         Wydział Komunikacji i Dróg - KD


 

Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Poznańska 20
62-400 Słupca
Rejestracja: tel. (0 63) 275 86 36
Prawa jazdy: tel. (0 63) 275 86 38
Kierownik - Jarosław Hendrysiak
tel. (0 63) 275 86 37

Wydział Komunikacji i Dróg załatwia sprawy związane z ewidencją pojazdów, dokumentów pojazdów i kierujących, nadzorem nad organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz  nadzorem i kontrolą podmiotów gospodarczych działających w obszarze transportu zgodnie z ustawą z 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym i ustawą z 6 września 2001 o transporcie drogowym.
2.   Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i dróg należy:
 1) w zakresie ruchu drogowego
a) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów (stała i czasowa), wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy oraz tablic rejestracyjnych,
b) prowadzenie postępowania w sprawie czasowego wyrejestrowania  pojazdów ciężarowych,
c) przyjmowanie od policji oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów dowodów rejestracyjnych i ich zwrot właścicielowi po ustaniu przyczyn zatrzymania
d) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku utylizacji, kradzieży, wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,
e) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska,
f) sprawdzanie znajomości topografii osób ubiegających się o licencję na przewozy taksówką,
g)  wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:
  - krajowe prawa jazdy,
  - międzynarodowe prawa jazdy,
  - pozwolenia do prowadzenia tramwajów,
h) przygotowanie decyzji kierującej na kontrolne sprawdzenie uprawnień do kierowania pojazdami na wniosek policji lub w uzasadnionych przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
i) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy po otrzymaniu postanowienia wydanego przez prokuraturę, sąd, policję, wójta, burmistrza i zwrot po ustaniu przyczyn zatrzymania,
j) wydawanie wtórników uprawnień do kierowania pojazdami po otrzymaniu zaświadczenia o ich zagubieniu, kradzieży, zmiany danych w nich zawartych,
k) przyjmowanie dokumentów po ich odnalezieniu, gdy zostały wydane wtórniki,
l) wydawanie kart parkingowych zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
m) prowadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad nimi i ich kontrola,
n) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
o) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, nadzór nad nimi i ich kontrola,
p) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydanie legitymacji,
q) przygotowywanie umów na dostawę materiałów i druków dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do prowadzenia pojazdów, ich ewidencjonowanie i rozliczenie,
r) utylizacja tablic rejestracyjnych zgodnie z ustalonymi procedurami,
s) archiwizacja dokumentów,
t) sporządzanie sprawozdań dotyczących merytorycznej pracy Wydziału.
                  
2. w zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:
a) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
b) organizowanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
c) opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach publicznych,
d) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
e) przygotowanie dokumentacji związanej z określaniem przez Radę Powiatu przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
f) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,
g) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy,
h) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące,
i) przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:
- śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,
- połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
-  przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę,
j) prowadzenie procedury w zakresie opiniowanie wniosków o likwidacji linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
k) prowadzenie procedury w zakresie nieodpłatnego przejmowania zbędnego mienia PKP,
l) prowadzenie procedury w zakresie opiniowanie wniosków o likwidacji linii kolejowej lub ich części,
m) promowanie oznakowań dróg pod względem zagrożeń i wypadków
n) informowanie o nowelizacji przepisów wynikających z prawa o ruchu drogowym i innych.

           3. w zakresie transportu:
1) wydawanie licencji i wypisów z licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, nadzór i kontrola,
2) wydawanie zezwoleń i wypisów z tych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych – specjalnych przewozów osób na obszarze powiatu,
3) wydawanie zaświadczeń i wypisów z tych zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób i rzeczy dla potrzeb własnych na terenie RP, 
4) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych.


     czytan : 35097